همانند پر کردن گاز شیشه دوجداره، اسپیسر مابین شیشه نقش مهمی در عملکرد حرارتی پنجره دوجداره عایق ایفا می کنند. بنابراین، ضروری است که مطمئن شوید فناوری اسپیسر شما موثر و پایدار است. در یک پنجره عایق، اسپیسر شیشه دوجداره عرض شکاف بین دو یا…