از مهمترین نکات هنگام ساخت درب و پنجره دوجداره اندازه گیری صحیح آن است. اندازه گیری درب و پنجره از سه نقطه پنجره در عرض و سه نقطه در ارتفاع انجام می گردد. پس از اندازه گیری کوچک ترین عدد عرض و ارتفاع را بعنوان…